Прозорість та інформаційна відкритість навчального закладу

Мова освітнього процесу – українська

Відповідно до Закону України «Про освіту» статті 7 від 28.09.2017 р.: «Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти». Відповідно до Закону України «Про державну мову України» та Конституції України (стаття 10 від 30.09.2010 р.) є: «Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти. Державною мовою України є українська мова».

Назва таблиці

№ П.П.Назва документа
1Статут ДНЗ “КШПЛ”
2Ліцензії на провадження освітньої діяльності
3Структура та органи управління ДНЗ “КШПЛ”
4Ліцензований обсяг
5Свідоцтва про атестацію
6Результати моніторингу якості освіти
7Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
8Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
9Атестація педагогічних працівників
10Кадровий склад закладу
11Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
12ПЛАН заходів з питань академічної доброчесності
13Стратегія розвитку ДНЗ “Корсунь-Шевченківський професійний ліцей”
14ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Нормативні документи категорії:

СТАТУТ ДНЗ “КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ”

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління ДНЗ «Корсунь-Шевченківський професійний ліцей»

Управління закладом освіти

1. Система управління закладами освіти визначається законом та установчими документами.

2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

– засновник (засновники);

– керівник закладу освіти;

– колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;

– колегіальний орган громадського самоврядування;

– інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти

1. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються Законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

– організовує діяльність закладу освіти;

– вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

– забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

– сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

– забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

– розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

– забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

– повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

– здійснює інші повноваження, передбачені Законом та установчими документами закладу освіти.

– керівництво закладом професійної (професійно-технічної) освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законом, Статутом закладу освіти та трудовим договором.

Колегіальні органи управління закладу освіти

1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

2. Педагогічна рада створюється в усіх закладах освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради. 

Педагогічна рада закладу освіти:

– планує роботу закладу;

– схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

– приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (слухачів), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання щодо відповідальності учнів (слухачів), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

– рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

Громадське самоврядування в закладі освіти

1. Громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування, колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

У закладі освіти можуть діяти:

– органи самоврядування працівників закладу освіти;

– органи самоврядування здобувачів освіти;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу закладу освіти.

3. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

4. У закладах освіти можуть функціонувати методичні комісії, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

Ліцензований обсяг

https://ліцензований обсяг/

Витяг з ліцензії

Свідоцтва про атестацію

Результати моніторингу якості освіти

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У ДНЗ «Корсунь-Шевченківський професійний ліцей» частково створені сприятливі умови для навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

1. Забезпечено безперешкодний доступ до навчальних класів і приміщень перших поверхів двох навчальних корпусів.

2. Облаштований пандус. Значна кількість сходів і інших місць руху обладнані поручнями.

3. Класи для навчання мають природне і штучне освітлення.

4. Кольорова гамма при оздобленні навчальних приміщень відповідає вимогам і стандартам (стіни світлих тонів; двері, віконні рами – білого кольору; класні дошки темно-коричневих та темно-зелених тонів, частина класів мають інтерактивні дошки).

5. Територія  закладу  освіти підтримується належним чином. Наявні зони і лавки для відпочинку.

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Атестація педагогічних працівників

План роботи атестаційної комісії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПЛАН заходів з питань академічної доброчесності

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДНЗ “Корсунь-Шевченківський професійний ліцей”

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти